Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZagraniczni przedstawiciele i oddziały biur w Iranie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Woińska | 2018-03-13 14:23:01
iran, zagraniczni przedstawiciele, oddziały biur, rejestracja spółek, rejestracja oddziału, rejestracja przedstawiciela firm zagranicznych, przedstawicielstwo, oddział zagraniczny, działalność handlowa, agent handlowy, przepisy, regulacje

Rejestracja spółek, ustawa o dopuszczeniu do rejestracji oddziału lub przedstawiciela firm zagranicznych, ustawa o ochronie praw klientów oraz inne przepisy określają zasady dotyczące zagranicznych firm działających w Iranie za pośrednictwem przedstawicieli i oddziałów. Obecnie wszystkie zagraniczne przedsiębiorstwa mają prawo rejestrować się i otwierać oddziały i przedstawicielstwa w Islamskiej Republice Iranu w dążeniu do swoich interesów gospodarczych.

 • Czy zagraniczne firmy są zobowiązane do zarejestrowania swojego oddziału i przedstawicielstwa / rozpoczęcia działalności handlowej w Iranie?

Zgodnie z art. 3 i 4 ustawy o spółkach handlowych, zatwierdzonej w 1931 r., wszelkie działania handlowe, przemysłowe lub finansowe w Iranie za pośrednictwem oddziału lub przedstawiciela muszą być uprzednio uznane w kraju pochodzenia jako podmiot prawny i powinny być należycie zarejestrowane w Iranie. Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie praw klientów (ratyfikowanej w 2009 r.): "Wszyscy dostawcy, niezależnie od tego, czy są producentami czy importerami dóbr inwestycyjnych, w tym ciężkich lub lekkich pojazdów, maszyn przemysłowych, rolniczych i drogowych, urządzeń domowych, elektrycznych i produktów elektronicznych, sprzętów audio i wideo oraz urządzeń komunikacyjnych są zobowiązani do posiadania zarejestrowanych agentów i autoryzowanych warsztatów w celu dostarczania części zamiennych i świadczenia usług posprzedażnych".

 

Rejestracja powinna być dokonana we właściwym dziale Ministerstwa Przemysłu, Górnictwa i Handlu.

 

 • Jakie są konsekwencje braku rejestracji?

Zgodnie z art. 5 ustawy o rejestracji firmy każda osoba zajmująca się sprawami przemysłowymi, handlowymi lub finansowymi w Iranie jako przedstawiciel lub kierownik oddziału w imieniu spółek/firm zagranicznych, która nie złożyła wniosku o rejestrację, będzie zobowiązana do zapłaty grzywny w pierwszej instancji. Jeśli to naruszenie prawa będzie nadal występować, rząd zawiesi działalność przedstawiciela lub kierownika oddziału. Należy mieć na uwadze, iż towary zagraniczne oferowane na rynku irańskim bez zarejestrowania ich agenta, są uważane za kontrabandy.

 

 • Jakie są warunki utworzenia oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych?

Zgodnie z art. 1 regulaminu ustawy o zezwoleniu na rejestrację oddziału lub przedstawiciela firm zagranicznych (wydanego w 1999 r.):

"Firmy zagraniczne, które są uznawane za spółki/firmy prawne w kraju, w którym zostały zarejestrowane, mogą, na podstawie zachowania kraju pochodzenia, zarejestrować swój oddział lub biuro przedstawicielskie w celu rozpoczęcia działalności w Iranie, w następujących obszarach, zgodnie z niniejszym regulaminem i oraz innymi powiązanymi przepisami i regulacjami:

 1. Oferowanie usług posprzedażnych dla towarów lub usług zagranicznej firmy;
 2. Wykonywanie wszystkich założeń umów zawartych między osobami z Iranu a firmami zagranicznymi;
 3. Przygotowywanie niezbędnych warunków firmy dla inwestycji zagranicznej w Iranie;
 4. Współpraca z irańskimi firmami technicznymi i inżynieryjnymi w celu podjęcia działalności w krajach trzecich;
 5. Zwiększenie eksportu Islamskiej Republiki Iranu poza ropą;
 6. Oferowanie usług technicznych i inżynieryjnych oraz transfer technologii;
 7. Angażowanie się w działania dozwolone przez agencje rządowe, prawnie upoważnione do wydawania zezwoleń w dziedzinach takich jak oferowanie usług w zakresie transportu, ubezpieczenia, kontroli towarów, bankowości itp."

 

 • W jaki sposób zdefiniowano oddział zagraniczny zgodnie z irańskim prawem?

Artykuł 2 wspomnianego regulaminu brzmi: "Oddział firmy zagranicznej jest podrzędną lokalną jednostką głównej firmy/spółki, która realizuje cele i funkcje głównej spółki w danym miejscu. Działalność lokalnego oddziału prowadzona pod nazwą i odpowiedzialnością głównej spółki".

 

 • Jaka dokumentacja jest wymagana do rejestracji oddziału?

Firma zagraniczna ubiegająca się o rejestrację w Iranie, powinna przygotować następujące dokumenty i przesłać je do odpowiedniego Urzędu Rejestru Firm.

 1. Oficjalne pismo od firmy zagranicznej do Urzędu Rejestru Firm, w którym zwraca się o rejestrację swojego oddziału w Iranie.
 2. Oryginalny egzemplarz umowy spółki zagranicznej, zawiadomienie o założeniu firmy w Dzienniku Urzędowym (o ile istnieje) i ewentualne informacje o późniejszych zmianach w spółce zarejestrowane przez odpowiednie organy.
 3. Oryginalny egzemplarz ostatniego potwierdzonego sprawozdania finansowego zagranicznej spółki/firmy.
 4. Raport zawierający informacje na temat działalności zagranicznej spółki/firm.
  W raporcie powinny znaleźć się następujące elementy:
  Rodzaj i historia działalności zagranicznej spółki/firmy; uzasadnienie konieczności utworzenia oddziału w Iranie; określenie zakresu uprawnień i miejsca działania oddziału w Iranie; oszacowanie wymaganej siły roboczej z/poza Iranu; źródła i sposób dostarczania pieniędzy w irańskiej walucie (rial); i walut obcych potrzebnych do prowadzenia oddziału.
 5. Poświadczenie wydane przez jednostkę rządową (ministerstwo, organizację, firmę itp.) w przypadku zawarcia przez spółkę zagraniczną umowy z tym podmiotem.
 6. Wypełniony formularz deklaracji rejestracji.
 7. Zaświadczenie o rejestracji zagranicznej firmy.
 8. Pismo o zobowiązaniu, wydane przez spółkę zagraniczną, stwierdzające, że w przypadku anulowania pozwolenia na ich działalność w Iranie przez właściwe władze irańskie, spółka podejmuje niezbędne środki w celu rozwiązania w terminie określonym przez Urząd Rejestru Spółek/Firm oddziału i zgadza się na powołanie likwidatora.
 9. Pełnomocnictwo przedstawiciela zagranicznej spółki/firmy lub przedstawicieli w Iranie do zarządzania oddziałem.
 10. Informacje dotyczące pełnej listy nazwisk i danych z paszportów oraz kserokopia oryginału paszportu głównego przedstawiciela lub przedstawicieli, jeżeli jego/jej (ich) narodowość nie jest irańska.
 11. Pełnomocnictwo udzielone irańskiemu radcy korporacyjnemu, w przypadku oddelegowania prawnika do przeprowadzenia procedur rejestracji.

 

 • Jaka jest prawna definicja przedstawiciela / agenta?

Zgodnie z art. 4 wyżej wymienionego regulaminu: "Przedstawiciel (agent) firmy zagranicznej jest osobą fizyczną lub prawną odpowiedzialną, zgodnie z umową przedstawicielstwa, za realizacją wskazanych zadań zleceniodawcy firmy.

 

Przedstawiciel spółki/firmy zagranicznej jest odpowiedzialny za wykonywanie czynności w miejscu, w którym znajduje się agencja, wskazanym przez spółkę/firmę główną."

 

 • Gdzie rejestrowane są oddziały i przedstawicielstwa zagraniczne?

Dokonuje się tego w Biurze Rejestracji Spółek i Zakładów Niekomercyjnych (tj. Companies Registry) w Teheranie lub w jego lokalnych oddziałach w zależności od przypadku.

 

 • Jaka dokumentacja jest wymagana do rejestracji przedstawiciela / agenta?

Osoby fizyczne ubiegające się o rejestrację przedstawicielstwa firmy zagranicznej w Iranie powinny przedłożyć następujące dokumenty i informacje wraz z pisemnym wnioskiem do Biura Rejestracji Spółek i Zakładów Niekomercyjnych:

 1. Uwierzytelniona kopia umowy o reprezentację.
 2. Dokumenty tożsamości wnioskodawcy: akt urodzenia i adres stałego zamieszkania dla osób fizycznych. Statut stowarzyszenia i ogłoszenie o ustanowieniu przedstawiciela prawnego oraz ostatnie zmiany zarejestrowane u odpowiednich organów.
 3. Przedstawienie historii i danych osoby wnioskującej o rejestrację reprezentacji w dziedzinach działalności przewidzianych w umowie o reprezentację.
 4. Statut spółki głównej, dokument o założeniu siedziby oraz ostatnie zmiany zarejestrowane w odpowiednich organach.
 5. Sprawozdanie z działalności głównej spółki oraz wyjaśnienie powodów i konieczności objęcia reprezentacji.
 6. Ostatnie potwierdzone sprawozdanie finansowe głównej spółki zagranicznej.
 7.  List polecający od pokrewnego ministerstwa (jeśli jest wymagany).
 8. Pełnomocnictwo udzielone irańskiemu adwokatowi korporacyjnemu, w przypadku gdy prawnik jest delegowany do przeprowadzenia procedur rejestracji.

 

 • Jak wyglądają przepisy dotyczące dyrektorów oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych?

Oddział lub przedstawicielstwo zarejestrowane zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem powinno być zarządzane przez jedną lub wiele osób fizycznych, niezależnie od tego, czy są to osoby z/poza Iranu. Oddział musi być zarządzany przez dyrektora wyznaczonego jako "główny przedstawiciel". Przedstawicielstwem zarządza dyrektor delegowany przez główną firmę do działania w ramach przyznanych mu uprawnień. Zmiany dotyczące stanowisk przedstawicieli zagranicznych firm lub kierowników oddziałów muszą być zarejestrowane i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Jeżeli takie zmiany nie zostaną należycie odnotowane, wszystkie działania dokonane przez byłego przedstawiciela lub zarządcę w imieniu spółki będą uważane za zobowiązania spółki. Zmiany w nazwie, typie, adresie, narodowości i kapitale firmy zagranicznej muszą być również zarejestrowane w odpowiednim Urzędzie Rejestru Spółek.

 

 • Jeśli główny przedstawiciel zostanie zastąpiony, co musi zrobić nowy główny przedstawiciel?

Do zarejestrowania swojego stanowiska wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia do rejestracji w języku perskim.
 2. Odpowiednie pełnomocnictwo.

 

 • Jakim przepisom i regulacjom podlega zagraniczny oddział i przedstawicielstwo?

Przepisy prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych regulują prawa zagranicznego oddziału i przedstawicielstwa. Pozwolenia na pobyt i pracę wydawane są zagranicznym kierownikom oddziałów i przedstawicielstw. Na podstawie art. 105 ustawy o opodatkowaniu bezpośrednim zagraniczne osoby prawne i podmioty podlegają opodatkowaniu według stawki ryczałtowej w wysokości 25% od dochodu uzyskanego z tytułu ich inwestycji w Iranie lub z działalności przez nieświadczonej, bezpośrednio lub poprzez ich oddziały i przedstawiciele. Jeżeli ustalono, że oddział / przedstawicielstwo jest faktycznie biurem ds. kontaktów / marketingu i nie ma bezpośrednich dochodów w Iranie, opodatkowanie dochodów nie będzie miało zastosowania. Wynagrodzenie zagranicznych i irańskich pracowników oddziału i przedstawicielstw, a także świadczenia dodatkowe związane z pracą, podlegają opodatkowaniu. W przypadku, gdy cudzoziemiec otrzyma pieniądze i świadczenia na podstawie uprawnień takich jak "prowizja" i "opłata za konsultację" itp., taki dochód będzie również opodatkowany zgodnie ze stawkami określonymi w art. 131 ustawy o opodatkowaniu bezpośrednim. Zgodnie z ustawą o bezpośrednim opodatkowaniu wszystkie zagraniczne oddziały i przedstawicielstwa muszą prowadzić księgi ustawowe. Roczna deklaracja podatkowa musi być przedłożona organom podatkowym na koniec każdego roku obrotowego. Ponieważ karty komercyjne nie są wydawane dla oddziałów, nie mogą one bezpośrednio importować towarów.

 

 • Co z odpowiedzialnością za produkt w odniesieniu do biur zagranicznych?

Zgodnie z art. 16 ustawy o ochronie praw konsumentów, oddziały i pośrednicy ponoszą razem z firmą matką wspólną odpowiedzialność za naprawienie szkód wyrządzonych konsumentom, wynikających z wadliwych produktów.

 

Źródło: www.hccim.com

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pogotowie Zamkowe Katowice

Pilnie poszukujesz ślusarza w Katowicach, który naprawi popsuty zamek? Z pomocą nadejdzie Pogotow...
Polska - Katowice 2021-09-25 Dodał: PZ Katowice Usługi finansowe Zobacz ofertę

Pogotowie Zamkowe Sosnowiec

Pogotowie Zamkowe Sosnowiec to profesjonaliści, którzy oczekują na to, aby Państwu pomóc. Przez w...
Polska - Sosnowiec 2021-09-25 Dodał: PZ Sosnowiec Usługi finansowe Zobacz ofertę

Podłogarnia | Podłogi Olsztyn | Panele | Drzwi

Podłogarnia to Lider sprzedaży i montażu drzwi i podłóg w Olsztynie. Posiadamy najlepszy team mon...
Polska - OIsztyn 2021-09-22 Dodał: Sebastian Nowak Wyposażenie wnętrz, Drzwi i okna, Meble Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert