Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRaport o wolnych strefach ekonomicznych w Iranie 2018

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Woińska | 2018-03-13 14:08:23
iran, raport, wolne strefy ekonomiczne, 2018, inwestycje zagraniczne, inwestycje krajowe, strefy wolnego handlu i przemysłu, wolne strefy ekonomiczno-przemysłowe, działalność gospodarcza, zakup nieruchomości, wynajem nieruchomości, joint-venture, rejestracja firm, własność intelektualna, eksport, import, podatki, wizy, banki, zatrudnienie, ubezpieczenie społeczne, specjalne strefy ekonomiczne

Irańskie prawo zachęca do inwestycji zagranicznych i krajowych, międzynarodowego udziału bankowego, zaawansowanej technologii i promuje aktywną obecność w wolnych strefach na rynkach globalnych i regionalnych. Istnieje kilka wolnych stref ekonomiczno-przemysłowych w Islamskiej Republice Iranu.

Ustawa o sposobie zarządzania strefami wolnego handlu i przemysłu została uchwalona w 1993 r. w celu ułatwienia kompleksowego, zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego wolnych stref. Ustawodawstwo przewiduje spełnienie wymagań infrastrukturalnych w celu pobudzenia rozwoju społecznego i ogólnie promowania jakościowego i ilościowego wzrostu gospodarczego. Prawo zachęca do inwestycji zagranicznych i krajowych; międzynarodowego udziału bankowego; zaawansowanej technologii i promuje aktywną obecność w wolnych strefach na rynkach globalnych i regionalnych. Istnieje kilka wolnych stref ekonomiczno-przemysłowych w Islamskiej Republice Iranu.

 

 • Jakie zasady regulują działalność gospodarczą w wolnych strefach?

Przepisy Ustawy o zarządzaniu strefami wolnego handlu i przemysłu z późniejszymi zmianami oraz odpowiednie dekrety Rady Ministrów są głównymi źródłami prawnymi regulującymi działalność gospodarczą i przedsiębiorstw w strefach wolnocłowych.

 

 • Czy istnieje jakaś niezależna władza zarządzająca strefami?

Tak, istnieje. Zgodnie z dyrektywami Najwyższej Rady Iranu Wolnych Handlowo-Przemysłowych i Specjalnych Stref Ekonomicznych, każda wolna strefa zarządzana jest przez własny organ i funkcjonuje jako spółka, posiadająca autonomiczny status prawny. Kapitał spółki należy do rządu Islamskiej Republiki Iranu. Wydawanie zezwoleń na wszystkie rodzaje dozwolonej działalności gospodarczej, budowę budynków i urządzeń oraz podejmowanie różnych czynności przez osoby fizyczne i prawne w granicach wolnych stref, spoczywa wyłącznie w obrębie właściwego organu. Władze są uprawnione do wdrażania wszystkich przepisów dotyczących zakładania jednostek produkcyjnych, importu i eksportu towarów, zatrudniania siły roboczej, zabezpieczenia i ubezpieczenia społecznego, wydawania wiz wjazdowych obcokrajowcom itp.

 

 • Jakie są warunki zakupu i wynajmu nieruchomości w wolnych strefach?

Wykorzystanie ziemi i zasobów narodowych należących do rządu w wolnych strefach oraz sprzedaż lub dzierżawa nieruchomości obywatelom irańskim, niezależnie od tego, czy są to osoby fizyczne, czy spółki, określa poszczególna władza zgodnie z odpowiednimi przepisami. W odniesieniu do prywatnej własności obywateli irańskich rezydujących w wolnych strefach, korzystają oni z tych samych praw własności gruntów i nieruchomości, które obowiązują w pozostałej części kraju. Dozwolone jest wynajmowanie ziemi cudzoziemcom. Jednakże sprzedaż gruntów obcokrajowcom lub firmom, których kapitał jest w całości lub w części własnością cudzoziemców, jest zabroniona.

 

 • Czy istnieją jakieś specjalne korzyści przewidziane w przepisach dla inwestorów w strefach?

Wszystkie osoby fizyczne i prawne oraz instytucje, zarówno irańskie, jak i zagraniczne, a także organizacje międzynarodowe, mogą, niezależnie lub wspólnie z każdym organem i spółkami stowarzyszonymi lub wspólnie ze sobą, inwestować w wolną strefę. Inwestorzy zagraniczni mogą uczestniczyć w działalności gospodarczej wolnej strefy w dowolnej formie inwestycji. Prawa inwestorów zagranicznych są gwarantowane i chronione. Uczciwa rekompensata za szkody powinna być uiszczana przez właściwy organ, w przypadkach, gdy kapitał inwestorów zagranicznych jest znacjonalizowany lub przywłaszczony. Zagraniczni inwestorzy mają również możliwość zabezpieczenia swojego kapitału i praw, działając na podstawie ustawy o promocji i ochronie inwestycji zagranicznych (FIPPA), uchwalonej w 2002 roku. Repatriacja z wolnej strefy od zysków netto, kapitał początkowy i zyski wynikające z działalności gospodarczej inwestycji zagranicznej są dozwolone. Władza każdej wolnej strefy jest zobowiązana wydać zezwolenie na transfer dla takiej repatriacji, w terminie jednego tygodnia od daty otrzymania wniosku. Inwestorzy mogą przekazać swoje udziały innym inwestorom za zgodą odpowiedniego organu. Zasadniczo przepływ kapitału i ekspatriacja zysków generowanych przez działalność gospodarczą i działalność komercyjną w wolnej strefie są wolne i dozwolone bez pozwoleń i przeszkód.

 

 • Co jest uważane za kapitał według zasad wolnych stref?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 rozporządzenia w sprawie inwestycji w wolnych strefach kapitał obejmuje: walutę krajową, tj. rial i waluty obce wymienialne w wolnych strefach; maszyny, sprzęt, akcesoria i narzędzia pracy; prawa własności przemysłowej wynikające z patentów, technicznego know-how, znaków towarowych i nazw handlowych; pojazdy transportu lądowego i powietrznego oraz morskiego związane z przedmiotem inwestycji; całość lub część zbywalnych zysków netto uzyskanych w wolnych strefach i dodanych do kapitału podstawowego lub wykorzystywanych w innych rodzajach działalności, na które wydano pozwolenia zgodnie z przepisami wolnych stref. W niektórych przypadkach, według uznania władz wolnej strefy, surowce i półprodukty mogą być wyznaczone jako część inwestycji zagranicznej.

 

 • Jak w wolnych strefach rozstrzygane są spory między zagranicznym inwestorem a irańskim partnerem joint-venture?

Spory takie rozstrzygane są na podstawie pisemnych umów i porozumień zawartych między zainteresowanymi stronami. Rozstrzyganie różnic można osiągnąć za pomocą środków takich jak postępowanie pojednawcze i arbitraż lub postępowanie sądowe.

 

 • Jak przebiega rejestracja firm i własności intelektualnej?

Rejestracja przedsiębiorstw, instytucji i oddziałów spółek irańskich i zagranicznych zostaje ustanowiona w wolnej strefie po przedłożeniu wymaganej dokumentacji. Biuro rejestracji każdej strefy będzie również obsługiwać wnioski o rejestrację znaków towarowych i nazw, patentów i wzorów przemysłowych.

 

 • Czy działalności eksportowe i importowe są całkowicie nieograniczone w wolnych strefach?

Wymiana towarów pomiędzy poszczególnymi strefami i poza granicami kraju jest wyłączona z przepisów rozporządzenia w sprawie eksportu / importu. Jednakże wymiana towarów między każdą strefą a resztą kraju regulują krajowe przepisy dotyczące wywozu i przywozu towarów. Import towarów wyprodukowanych w wolnych strefach do innych części kraju jest zwolniony z płatności całości lub części należności celnych i podatku od zysków handlowych równego ich wartości dodanej w tej strefie. Przywóz towarów wyprodukowanych w wolnej strefie, w której wszystkie lub części surowców są dostarczane w kraju, zwolniony jest w całości lub w części z opłat celnych i podatku od zysków rynkowych proporcjonalnie do krajowego składnika surowcowego produktu.

 

 • Czy w strefach występują wyłączenia podatkowe?

Tak, osoby fizyczne i prawne, niezależnie od tego, czy są obywatelami Iranu, czy obcokrajowcami, które są zaangażowane w jakiekolwiek rodzaje działalności handlowej lub produkcyjnej w wolnych strefach, są zwolnione z podatku od dochodów i majątku przez dwadzieścia lat, począwszy od daty rozpoczęcia ich działalności gospodarczej.

 

 • Czy cudzoziemcy potrzebują wizy wjazdowej do wolnych stref?

W celu bezpośredniego wjazdu i wyjazdu z każdej wolnej strefy przez punkty kontroli granicznej, cudzoziemcy nie muszą wcześniej ubiegać się o wizę. Policja umieszcza pieczęć zezwolenia na pobyt w ważnych dokumentach podróżnych obcokrajowców. Odpowiednie zezwolenie na pobyt wydawane jest na okres dwóch tygodni i może zostać przedłużone do sześciu miesięcy na wniosek złożony przez odpowiedni organ. Aby wjechać do wolnych stref przez stały ląd Iranu, cudzoziemcy są zobowiązani do uzyskania wizy od irańskich konsulatów za granicą. Cudzoziemcy, którzy chcą wjechać do innych części kraju po wejściu do strefy, muszą uzyskać dodatkowe zezwolenie w lokalnym biurze przedstawicielskim Ministerstwa Spraw Zagranicznych IRI.

 

 • Czy wszystkie rodzaje banków mogą działać w wolnych strefach?

Dopuszcza się działalność banków irańskich, organizowanie oddziałów banków zagranicznych, zakładanie irańskich lub zagranicznych niebankowych instytucji kredytowych. Banki mogą być zaangażowane w operacje takie jak otwieranie akredytyw i świadczenie podobnych usług na rzecz przedsiębiorców. Działalność typu offshore jest również dozwolona dla banków, jeśli korzystają one z obcych walut. Dealerzy walutowi mogą działać w strefie po uzyskaniu zezwolenia od właściwego organu. Kupno i sprzedaż walut obcych przez banki i dealerów giełdowych opiera się na współczynniku podaży i popytu oraz zmiennym kursie parytetowym otwartego rynku.

 

 • Jak wyglądają kwestie zatrudnienia oraz ubezpieczeń społecznych w wolnych strefach?

Przepisy na temat regulacji dotyczących pracy i ubezpieczenia społecznego są bardziej elastyczne w wolnych strefach w porównaniu z zasadami obowiązującymi na kontynencie. Zatrudnienie może opierać się na obustronnej umowie między pracodawcą a pracownikiem z prawem do odstąpienia od umowy. Pracodawca może zwolnić pracowników po zapłaceniu należnego odszkodowania.

 

 • A co z zagranicznymi inwestycjami w specjalnych strefach ekonomicznych?

Zgodnie z ustawą o utworzeniu i zarządzaniu specjalnymi strefami ekonomicznymi w Islamskiej Republice Iranu, począwszy od stycznia 2006 r., strefy zostały utworzone w celu "wspierania działalności gospodarczej i tworzenia międzynarodowych stosunków handlowych w regionalnych gospodarkach oraz produkcji i przetwarzania towarów, transferu technologii, eksportu produktów innych niż ropopochodne (...) przyciągania i ochrony inwestycji zagranicznych (...) w prowincjach o wymaganym potencjale i możliwościach specjalnych stref ekonomicznych". Zgodnie z art. 14 ustawy, kwestie związane z przyciąganiem inwestycji zagranicznych, procentem dopuszczonego udziału zagranicznego, powinny być oparte na podstawie ustawy o promocji i ochronie inwestycji zagranicznych (FIPPA) z 2002 r. Spółki i inwestorzy indywidualni zaangażowani w produkcję towarów i usług są zwolnieni z rutynowego opodatkowania i innych zwyczajowych opłat obowiązujących na kontynencie. Artykuł 8 ustawy reguluje kwestie wymiany towarów poza kontynentem przez strefy i strefy wewnątrz kraju. Określa on, że takie transakcje są "zwolnione z ceł, podatków od korzyści gospodarczych i wszystkich opłat przywozowych i wywozowych w ramach jakiejkolwiek kategorii [...] i nie będą podlegać ograniczeniom i zakazom określonym w rozporządzeniu w sprawie wywozu i przywozu".

 

Kontakty z irańskimi SSE nawiązane przez ZBH Teheran:

 1. The Salafchegan Special Economic Zone Qom
 2. Special Economic Zone Rey

 

Źródło: www.hccim.com