Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInwestycje zagraniczne w Iranie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Woińska | 2018-03-13 14:07:00
iran, inwestycje zagraniczne, spółki, przepisy, strefy wolnego handlu i przemysłu, inwestycje kapitałowe, specjalne strefy ekonomiczne, biz, finansowanie, partnerstwo, przejęcie, oietai, licencje inwestycyjne, fippa, kapitał zagraniczny, wolne strefy ekonomiczne, giełda papierów wartościowych, reżim podatkowy

Wszelkie inwestycje zagraniczne w Islamskiej Republice Iranu można zrealizować na dwa sposoby: zgodnie z ustawą o rejestrach spółek/firm oraz zgodnie z przepisami ustawy o promocji i ochronie inwestycji zagranicznych (FIPPA) i jej regulacjach wykonawczych.

 • W jakich formach możliwa jest inwestycja zagraniczna w Islamskiej Republice Iranu?

Wszelkie inwestycje zagraniczne w Islamskiej Republice Iranu można zrealizować na dwa sposoby:

 1. Zgodnie z ustawą o rejestrach spółek/firm, która umożliwia zagranicznym inwestorom kupowanie istniejących irańskich spółek/firm lub zawieranie z nimi umowy partnerstwa w celu założenia nowej spółki/firmy w pełni należącej do nich lub w posiadaniu z partnerem irańskim. Inwestor zagraniczny, zgodnie z obecną praktyką Rejestru Spółek, jest uprawniony do posiadania 100% kapitału spółki, chociaż w niektórych przypadkach takich jak bankowość, transport międzynarodowy lub działalność reklamowa wymagane są specjalne zezwolenia od odpowiedniego ministerstwa lub organizacji rządowych. W tym trybie inwestowania inwestor zagraniczny nie ma specjalnych przywilejów ani benefitów, które nie zostałyby również przyznane irańskim inwestorom.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy o promocji i ochronie inwestycji zagranicznych (FIPPA) i jej regulacjach wykonawczych. W ramach tej ustawy stosunek partnerstwa zagranicznego inwestora może osiągnąć 100% z wyjątkiem obszarów, w których zgodnie z prawem może być określona inna proporcja. W tego typu inwestycjach zagranicznych inwestorowi zagranicznemu przysługują pewne przywileje i benefity.

 

 • Jakie są szczegółowe przepisy dotyczące inwestycji zagranicznych w Islamskiej Republice Iranu?

Ustawa o promocji i ochronie inwestycji zagranicznych (FIPPA) przyjęta w dniu 10 marca 2002 r. i jej przepisy wykonawcze z 15 października 2002 roku.

 

Ustawa o utworzeniu stref wolnego handlu i przemysłu w Islamskiej Republice Iranu zatwierdzona w 1993 roku. Wdrożenie przepisów regulujących inwestycje kapitałowe w strefach wolnego handlu i przemysłu w Islamskiej Republice Iranu zatwierdzonych w 1994 roku.

 

Ustawa o utworzeniu i zarządzaniu specjalnymi strefami ekonomicznymi w Islamskiej Republice Iranu, która weszła w życie w styczniu 2006 roku, wyraźnie stanowi, iż inwestorzy zagraniczni mogą swobodnie inwestować w kontynentalnym Iranie, w strefach wolnych i specjalnych strefach ekonomicznych.

 

Pięcioletnie plany rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego, roczne budżety krajowe Islamskiej Republiki Iranu, dwustronne umowy inwestycyjne z zagranicznym inwestorem oraz różne ustawy i dekrety przewidujące, w jaki sposób inwestorzy zagraniczni mogą inwestować w różne sektory gospodarki poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) lub finansowanie, partnerstwo, przejęcie, budownictwo i BOT oraz podobne.

 

 • Która instytucja jest odpowiedzialna za autoryzację inwestycji zagranicznych?

Rada Inwestycji Zagranicznych ds. Organizacji Inwestycji, Pomocy Ekonomicznej i Technicznej Iranu (OIETAI) jest upoważniona przez prawo do rozpatrywania wniosków o inwestycje zagraniczne. Licencja inwestycyjna wydawana jest przez Zarząd i podpisana przez Ministra Gospodarki i Finansów w imieniu rządu. Pozwolenie na inwestycję zawiera dane inwestora (-ów), rodzaj i metodę inwestycji, sposób przekazywania dywidend i uzyskany zysk, a także inne warunki związane z zatwierdzeniem każdego projektu inwestycyjnego.

 

 • Kto jest uprawniony do inwestowania w Iranie w ramach regulacji i przepisów FIPPA?

Prywatne nie-irańskie osoby fizyczne i prawne oraz osoby i podmioty z Iranu korzystające z kapitału zagranicznego mają prawo do zainwestowania w utworzenie nowych firm lub w już istniejące. Inwestycje zagranicznych instytucji rządowych są uznawane za prywatne zgodnie z przepisami FIPPA.

 

 • Zgodnie z tym prawem, w jakich obszarach dopuszczalne są inwestycje zagraniczne?

Inwestycje zagraniczne są dozwolone w celu rozwoju i promocji przemysłu, górnictwa, rolnictwa i usług. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą być dokonywane na wszystkich obszarach, na których dozwolona jest działalność sektora prywatnego w Iranie z wyjątkiem niektórych dziedzin, w których inwestycje zagraniczne nie są dopuszczone do realizacji ze względu na specjalne przepisy.

 

 • Czy istnieją specjalne kryteria dopuszczenia inwestycji zagranicznych?

Inwestycje zagraniczne powinny przynieść wzrost gospodarczy, ulepszyć technologię, podnieść jakość produktów, zwiększyć możliwości zatrudnienia i eksport; nie powinny stanowić żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego w interesie publicznym i nie mogą powodować szkód w środowisku, zakłócać gospodarki kraju lub zagrozić produkcji lokalnych inwestycji. Akceptacja inwestycji zagranicznej nie oznacza przyznania koncesji przez rząd inwestorom zagranicznym. Tutaj koncesja oznacza specjalne prawa, które stawiają inwestorów zagranicznych w pozycji monopolistycznej.

 

 • Czy są jakieś ograniczenia dotyczące rozszerzenia działalności inwestorów zagranicznych w ramach FIPPA?

Stosunek wartości towarów i usług wytworzonych przez inwestycje zagraniczne do wartości towarów i usług dostarczanych na rynek lokalny w momencie wydania licencji inwestycyjnej nie może przekraczać 25% w każdym sektorze gospodarki i 35% w każdym podsektorze irańskiej gospodarki.

 

 • W jakich formach kapitał zagraniczny może być importowany do Iranu?

Różne rodzaje kapitału mogą być importowane do kraju przez inwestora zagranicznego w następujący sposób:

 • środki pieniężne w formie waluty wymienialnej, importowane do kraju przez system bankowy lub inne akceptowalne metody transferu do Centralnego Banku Islamskiej Republiki Iranu;
 • maszyny i urządzenia;
 • narzędzia i części zapasowe, części CKD oraz surowce, dodatki i materiały pomocnicze;
 • prawa patentowe, techniczne know-how, znaki towarowe i nazwy oraz specjalistyczne usługi;
 • zbywalne dywidendy zagranicznych inwestorów;
 • inne dopuszczalne przedmioty zatwierdzone przez Radę Ministrów.

 

 • Do jakiej ochrony prawnej jest upoważniony kapitał zagraniczny?

Rząd Iranu rozszerza swoją ochronę na cały kapitał zagraniczny importowany do kraju zgodnie z zasadami FIPPA. Inwestycje zagraniczne będą również korzystać z wszelkich praw, zabezpieczeń i udogodnień dostępnych dla lokalnych inwestycji. Uprawnienia, zwolnienia i benefity dot. inwestycji kapitałowych, świadczone na podstawie różnych ustaw np. ustawy dotyczącej podatków i umów z innymi krajami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, mają również zastosowanie w stosunku do inwestorów zagranicznych. Jeżeli zagraniczne inwestycje kapitałowe zostaną poddane nacjonalizacji lub zostaną wywłaszczone w wyniku jakiegokolwiek szczególnego uchwalenia prawa, tak pozbawiony prawa właściciel jest uprawniony do rządowej gwarancji rekompensaty za wszelkie wynikające z tego szkody i straty. Swoboda wywozu towarów wyprodukowanych przez firmę inwestycyjną jest gwarantowana, a w przypadku jakiegokolwiek zakazu wywozu wyprodukowane towary mogą być sprzedawane na rynku krajowym, a wpływy ze sprzedaży mogą być przenoszone za granicę. Wydatki walutowe z eksportu inwestycji zagranicznych w ramach określonych w licencji inwestycyjnej są zwolnione ze wszelkich regulacji ograniczających eksport, jak również z przepisów dewizowych, takich jak zobowiązania do przywrócenia dochodów z eksportu do kraju zgodnie z przepisami rządowymi. W przypadkach, w których zagraniczna inwestycja skutkuje utworzeniem irańskiego przedsiębiorstwa, prawo własności gruntu w imieniu firmy jest dopuszczalne w proporcji dla projektu inwestycyjnego (według regulacji OIETAI). Przewiduje się również przywileje dla inwestorów zagranicznych i ich dyrektorów, eksporterów i członków najbliższej rodziny w zakresie uzyskania wielokrotnych wiz wjazdowych, pozwoleń na pobyt i pracę.

 

 • W jaki sposób realizowana jest repatriacja zysków?

Przeniesienie całego kapitału podstawowego, profitów i zysków kapitałowych pochodzących z wykorzystania kapitału jest dozwolone i dokonywane jest w formie obcej waluty lub, w zależności od przypadku, w postaci towarów określonych w licencji inwestycyjnej.

 

 • Czy kapitał zagraniczny może być objęty polisą ubezpieczeniową?

Tak, jest to możliwe. Kiedy zagraniczny inwestor ubezpiecza inwestycję w Iranie i zgodnie z warunkami polisy ubezpieczeniowej zostaną pokryte straty inwestora poniesionych z tytułu ryzyka niehandlowego, instytucja ubezpieczeniowa subroguje inwestora. Ta subrogacja nie jest co do zasady traktowana jako cesja kapitału.

 

 • Po wydaniu licencji inwestycyjnej, gdzie rejestruje się wspólne przedsięwzięcia zagraniczno-irańskie?

Statut spółek typu joint-venture jest opracowywany jako jeden z rodzajów spółek takich jak prywatny kapitał akcyjny lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, określony w kodeksie handlowym Iranu. W zależności od lokalizacji spółki joint venture są rejestrowane w Urzędzie Rejestracji Spółek i Zakładów niekomercyjnych w Teheranie lub w jednym z regionalnych oddziałów w całym kraju.

 

 • W jaki sposób rozwiązuje się spory między zagranicznym inwestorem a irańskim partnerem i rządem?

Jeżeli nie dojdzie do polubownych uzgodnień w celu uregulowania sporu, spory między zagranicznym inwestorem a lokalnym partnerem mogą zostać rozstrzygnięte, w zależności od sytuacji - w drodze arbitrażu lub na drodze sądowej. Spory między rządem irańskim a zagranicznym inwestorem w odniesieniu do ich wzajemnych zobowiązań w kontekście inwestycji w ramach FIPPA, jeżeli nie zostaną rozstrzygnięte, będą przekazywane sądom krajowym, pod warunkiem, że inne ustalenia dot. rozstrzygania sporów nie zostały ujęte w spisanej umowie inwestycyjnej.

 

 • A co z inwestowaniem na giełdzie?

Inwestorzy zagraniczni mogą dokonywać inwestycji pośrednich (Foreign Portfolio Investment) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Teheranie lub innym podobnym oraz nabywać notowane papiery wartościowe w celu osiągnięcia zysku i dostępu do zarządzania powiązaną spółką. Zasady własności i odpowiednie warunki są określone w odpowiednich przepisach.

 

 • Jaki jest reżim podatkowy zagranicznych firm działających w Iranie?

Zgodnie z art. 105 ustawy o opodatkowaniu bezpośrednim zagraniczne osoby prawne muszą płacić podatki według stawki ryczałtowej w wysokości 25% od całego podlegającego opodatkowaniu dochodu uzyskanego z inwestycji w Iranie w formie irańskiego przedsiębiorstwa / firmy lub z działalności bezpośredniej lub pośredniej (poprzez filie, agencje itp.), przydziału ich honorariów i wszelkich innych uprawnień - w tym przekazywania wiedzy technicznej, świadczenia szkoleń i pomocy technicznej lub cedowania praw do filmów.

 

W zależności od przypadku zagraniczne osoby fizyczne i prawne przebywające za granicą podlegają opodatkowaniu na podstawie 10% do 40% łącznych kwot uzyskanych przez nich w ciągu jednego roku podatkowego w Iranie lub w związku z prowadzonymi w Iranie projektami budowlanymi (badania topograficzne, kartografia, nadzór i obliczenia techniczne, szkolenia i pomoc techniczna, przekazywanie wiedzy technicznej) i innymi usługami oraz przyznawaniem koncesji i innych praw, a także przyznawaniem praw do zysków z filmów. Zagraniczne zakłady ubezpieczeń, które osiągają zyski z reasekuracji, podlegają podatkowi w wysokości 2% pobranej premii i odsetkom naliczonym z ich depozytów w Iranie. W przypadkach, w których irańskie towarzystwa ubezpieczeniowe działające w kraju pochodzenia zagranicznej spółki reasekuracyjnej są zwolnione z płacenia podatków od działalności reasekuracyjnej, zagraniczne zakłady są również zwolnione z płacenia podatków na rzecz irańskiego rządu. Stawka liniowa stosowana w odniesieniu do zagranicznych linii lotniczych i linii żeglugowych w transporcie pasażerów i towarów etc. z Iranu wynosi 5% ich dochodów z tytułu takich działań. W przypadku, gdy irańskie linie lotnicze i żeglugowe podlegają podatkowi w wysokości przekraczającej 5% w państwach wyżej wymienionych podmiotów zagranicznych, stawka podatkowa stosowana w odniesieniu do nich w Iranie wzrośnie odpowiednio. Ustawa podatkowa - art. 132 - ustanowiła zachęty podatkowe dla firm zagranicznych, które pozwalają irańskim fabrykom wytwarzać towary pod znanymi markami zagranicznymi. Wspólne przedsięwzięcia obywateli irańskich i zagranicznych dozwolone przez irańską organizację inwestycji zagranicznych, korzystają również z dodatkowych zachęt podatkowych.

 

 • W jaki sposób zagraniczne inwestycje są rozpatrywane w strefach wolnego handlu w Iranie?

Zgodnie z art. 5 regulacji dotyczących inwestycji kapitałowych w strefach wolnego handlu i przemysłu, inwestorzy zagraniczni mogą uczestniczyć w działalności gospodarczej tych obszarów w dowolnych inwestycjach. Mogą inwestować niezależnie lub w partnerstwie z osobami z Iranu. Stuprocentowa repatriacja kapitału jest dozwolona. Zagraniczni inwestorzy mogą dzierżawić ziemię i posiadać budynki oraz inne instalacje na niej zbudowane. Wiza wjazdowa nie jest wymagana dla cudzoziemców w wolnych strefach. W przypadku handlu z kontynentem, zagraniczny inwestor dopuszczony do strefy wolnocłowej podlega przepisom ustawy eksportowo-importowej, a dla utrzymania obecności na stałym lądzie może utworzyć oddział.

 

 • Czy w Strefach Wolnego Handlu i Przemysłu przewidziano zachęty i udogodnienia dotyczące prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego itp.?

Podobnie jak obywatele Iranu, zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w Strefach Wolnego Handlu i Przemysłu, inwestorzy zagraniczni również uprawnieni są do zwolnień podatkowych na okres 20 lat od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Również przepisy dotyczące regulacji w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych stały się bardziej elastyczne.

 

 • W jaki sposób inwestycje zagraniczne są chronione przed różnego rodzaju ryzykiem w strefach wolnocłowych?

Każda organizacja strefy wolnego handlu i przemysłu uzyskała zgodę Rady Ministrów na podjęcie zobowiązań własnych finansów lub zawarcie umów z Centralnym Bankiem Iranu lub innymi bankami, instytucjami kredytowymi i towarzystwami ubezpieczeniowymi, aby zabezpieczyć kapitał zagraniczny na ewentualne ryzyko wynikające z aktów wywłaszczenia i nacjonalizacji. Organizacje zrzeszone w Strefach Wolnego Handlu i Przemysłu są zobowiązane do uiszczenia odszkodowania za szkody poniesione przez zagranicznego inwestora. Inwestorzy zagraniczni mogą również inwestować w wolne strefy w ramach programów ochrony i odszkodowań FIPPA.

 

 • Jakie przepisy regulują przekazywanie zagranicznego kapitału za granicę ze Strefy Wolnego Handlu i Przemysłu?

Początkowy kapitał zagraniczny, zysk netto i korzyści uzyskane z działalności inwestycyjnej oraz kwoty wynikające ze sprzedaży i transferów takiego kapitału mogą być legalnie przeniesione z Wolnych Stref Ekonomicznych. Właściwy organ strefy wolnego handlu musi wydać zezwolenie na transfer w ciągu jednego tygodnia od daty otrzymania wniosku.

 

 • W jaki sposób rozstrzygane są spory między zagranicznym inwestorem a jego irańskim odpowiednikiem w wolnej strefie?

Spory między zagranicznymi inwestorami a ich irańskimi odpowiednikami są rozstrzygane na podstawie pisemnych umów i porozumień zawartych między zainteresowanymi stronami. Mogą rozstrzygnąć spór na drodze arbitrażu lub zwrócić się do właściwego sądu, w zależności od przypadku.

 

 • A co z zagranicznymi inwestycjami w specjalnych strefach ekonomicznych?

Zgodnie z Ustawą o utworzeniu i zarządzaniu specjalnymi strefami ekonomicznymi w Islamskiej Republice Iranu, począwszy od stycznia 2006 r., strefy zostały utworzone w celu "wspierania działalności gospodarczej i organizowania międzynarodowych stosunków handlowych w regionalnych gospodarkach oraz produkcji i przetwarzaniu towarów, transferu technologii, eksportu produktów nie-naftowych (...), przyciągania i ochrony inwestycji zagranicznych (...)w prowincjach, które mają potencjał jako Specjalne Strefy Ekonomiczne ".

 

Zgodnie z art. 14 ustawy kwestie związane z atrakcyjnością inwestycji zagranicznych, procentem dozwolonego udziału zagranicznego, mają być oparte na ustawie z FIPPA z 2002 r. Spółki i inwestorzy indywidualni zaangażowani w produkcję towarów i świadczenie usług są zwolnieni z rutynowego opodatkowania i innych zwyczajowych opłat oszacowanych na kontynencie. Artykuł 8 ustawy reguluje kwestie wymiany towarów poza kontynentem przez strefy i strefy wewnątrz kraju. Transakcje są "zwolnione z ceł, podatków od korzyści gospodarczych i wszystkich opłat przywozowych i wywozowych w dowolnej kategorii [...] i nie będą podlegać ograniczeniom i zakazom określonym w przepisach dotyczących wywozu i przywozu".

 

Źródło: www.hccim.com